Récupérer la liste de travaux actif (QUSLJOB)

Cet exemple :

 • Liste les travaux dans une USER SPACE : USLJOB
 • Récupère le nombre de travaux présent dans la liste dans l’entête de USLJOB.
 • Pour chaque entrée de la liste, on récupère le Nom du Job, l’utilisateur, N° du Job et sont statut dans les variables : JOB, USR, NBR et STS.


  IUSRSPC DS
  I I 'USLJOB ' 1 10 SPCNAM
  I I 'QTEMP ' 11 20 SPCLIB
  *
  I DS
  I 1 26 QJOBI
  I 1 10 JOBNMI
  I 11 20 USRNMI
  I I '*ALL ' 21 26 JOBNOI
  I 27 36 STATI
  *
  I DS
  I B 1 40STRPOS
  I B 5 80STRLEN
  *
  IHEADER DS
  I B 125 1280OFFSET
  I B 133 1360COUNT
  I B 137 1400LENGTH
  *
  ILIST DS
  I 1 10 JOBNML
  I 11 20 USRNML
  I 21 26 JOBNOL
  I 43 52 STATL
  *

  *
  C CALL 'QUSLJOB'
  C PARM USRSPC
  C PARM 'JOBL0100'FORMAT 8
  C PARM QJOBI
  C PARM STATI
  *
  C CALL 'QUSRTVUS'
  C PARM USRSPC
  C PARM 1 STRPOS
  C PARM 140 STRLEN
  C PARM HEADER
  *
  C OFFSET ADD 1 STRPOS
  C Z-ADDLENGTH STRLEN
  *
  C DO COUNT
  *
  C CALL 'QUSRTVUS'
  C PARM USRSPC
  C PARM STRPOS
  C PARM STRLEN
  C PARM LIST
  *
  C MOVE *BLANK OPT
  C MOVELJOBNML JOB
  C MOVELUSRNML USR
  C MOVELJOBNOL NBR
  C MOVELSTATL STS
  C ADD LENGTH STRPOS
  *
  C ENDDO
  *

  Print Friendly, PDF & Email